helping_others-879895

Sidste år søgte jeg ind på Dansk pædagogisk universitet.

Som noget nyt skal man skrive en “relevansbeskrivelse.” Altså ikke en motiveret ansøgning. Jeg skrev min udfra studieordningen fra henholdsvis professionsbacheloren i pædagogik og den uddannelse jeg søgte ind på. Pædagogisk antropologi.

Jeg har flere steder set folk, i mere eller mindre panik over hvordan man nu gør. Eftersom det er noget ganske nyt er der ikke megen hjælp at hente på nettet.

Jeg har valgt at dele min her med jer. Jeg blev optaget.

Den så ud som følger:

Relevansbeskrivelse

Jeg vil i følgende uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse redegøre for, hvordan indholdet af min adgangsgivende uddannelse er relevant i forhold til optagelse på kandidatuddannelse i Pædagogisk antropologi.

professionspædagoguddannelsen understøtter udviklingen af den studerendes studiekompetencer gennem undervisning i studiemetodik og IKT. Der arbejdes med at kvalificere disse kompetencer gennem fagenes bidrag til de enkelte studieelementer, således at den studerende kan indfri de endelige mål gennem arbejdet med de afsluttende prøver og bachelorprojektet. Målene er, at den færdiguddannede studerende har viden og forståelse om almindelige akademiske principper for kildekritik samt færdigheder i at udvælge og vurdere faglige kilder efter almindelige akademiske principper for kildekritik.

Følgende elementer i professionspædagoguddannelsen beskrives med relevans for optagelse til kandidat i Pædagogisk antropologi.

Dansk, kultur og kommunikation (28 ects)

Uddannelseselementer fokuserer på centrale begreber, problemstillinger og forhold i pædagogisk udviklingsarbejde, sikre et indgående kendskab til betydningen af brugerens udvikling af sociale, sproglige og samfundsmæssige kompetencer. Elementet fordrer evnen til at arbejde med analyse og vurderinger af kulturmødet imellem eks. generationer, køn og identitet. Herunder samfundsmæssige relevante emner såsom integration, marginalisering, inklusion og eksklusion. Der arbejdes med at dygtiggøre sig og udvikle kompetencer i at iværksætte, identificerer og analysere elementer af fagets relevante dilemmaer. Arbejde med at, udvælge og begrunde brugen af didaktiske metoder og identificere både dannelses og demokratiske processer.

Elementet er afsluttet med en bestået eksamensopgave med emnet ” …… ”

Pædagogik (43 ects)

Med uddannelseselementer opnås kompetencer indenfor pædagogiske arbejdes normer og værdier. Om pædagogikkens faglige identitet og fagområderne på et aktuelt, historisk og komparativt niveau, med udgangspunkt i det det pædagogiske grundsyn. Nutidig opmærksomhed på medieverdenens påvirkning af allerede kendte sociale processer og perspektiver.

Elementet er afsluttet med en bestået eksamensopgave med emnet ” …… ”

Individ, institution og samfund (18 ects)

Uddannelseselementer præciserer, at anvende, forstå og identificere den samfundsmæssige påvirkning af individet i et institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. Lovgivning og internationale konventioner. At, samarbejde på tværs af professioner, ud fra gældende bestemmelser.

Elementet er afsluttet med en bestået eksamensopgave med emnet ” …… ”

Igennem studiet til professions bachelor i pædagogik, opnår man relevante færdigheder i at undersøge og analysere på kulturforståelse og kulturelle processer.

Arbejdet med betydningen af at, kunne kommunikere nuanceret, forståeligt og præcist med både pårørende, myndigheder og igennem det tværprofessionelle samarbejde. Både med fokus på en nuanceret tilgang, og med henblik på kendskab til diverse formuleringsformer under hensyn til modtageren. Herunder eks. sproglig og kulturelle hensyn.

Endvidere arbejdes der igennem teori og eksamensopgaver, med en pædagogisk og samfundsmæssige forståelse for kulturelle og sociale processer.

Ligeledes arbejdes der målrettet imod at anlægge et pædagogisk perspektiv på både handlemuligheder og kultur forståelse så det får en samfundsmæssig betydning.

 

Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi retter sig mod at analysere kulturelle og sociale processer i pædagogiske sammenhænge. De studerende uddannes i at udføre etnografiske undersøgelser, hvor menneskers hverdagsliv, perspektiver, handlinger og relationer ses i lyset af strukturelle betingelser. Den feltnære, empiriske tilgang kvalificeres ved systematisk kontekstualisering og en reflekteret brug af teori og metode. Uddannelsen rummer endvidere en tværkulturel komparativ dimension, der anvendes til at se kendte sammenhænge i et nyt perspektiv. Den studerende bliver hermed i stand til at tilrettelægge undersøgelser med henblik på at belyse og diskutere kulturelle og sociale sammenhænge i det pædagogiske felt.

 

Med denne baggrund er en kandidat i pædagogisk antropologi rustet til at varetage en række opgaver og funktioner, der forudsætter analyser af hverdagsliv i formelle såvel som uformelle institutioner; analyser af f.eks. relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration, magt og marginalisering. Sådanne analyser er grundlaget for det arbejde, der for eksempel foretages af pædagogiske konsulenter, børne- og ungerådgivere, HR-medarbejdere, integrationsmedarbejdere og uddannelses- og udviklingskonsulenter i offentlige og private organisationer og foreninger, nationalt og internationalt. Uddannelsen kan endvidere danne grundlag for den treårige ph.d. uddannelse.

 

1.2 Kvalifikationsbeskrivelse

Viden og forståelse

Kandidaten har forskningsbaseret viden om og kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over:

centrale begreber, problemstillinger og teorier i den pædagogiske antropologi

kulturelle og sociale processer i pædagogiske sammenhænge

den pædagogiske antropologis videnskabsteoretiske og historiske forankring

pædagogisk antropologisk forskning internationalt som nationalt

etnografiske metoder og de analytiske konsekvenser og etiske implikationer herved.

 

Færdigheder

Kandidaten kan:

identificere centrale problemstillinger i pædagogiske sammenhænge

designe og gennemføre etnografisk feltarbejde og reflektere det metodisk, teoretisk og analytisk

søge relevant faglitteratur og forholde sig analytisk og kildekritisk

analysere empirisk materiale i lyset af den valgte litteratur og teori

reflektere kritisk over egne undersøgelsers rækkevidde og bidrag til den eksisterende viden på feltet

skriftligt og mundtligt formidle væsentlige problemstillinger på forståelig og selvstændig måde.

 

Kompetencer

Kandidaten kan selvstændigt og kritisk:

igangsætte og gennemføre kvalitative undersøgelser i pædagogiske sammenhænge

vurdere faglige og praktiske implikationer af egne og andres undersøgelser og forskning

sætte faglige indsigter ind i et større socialt og kulturelt perspektiv

arbejde tværfagligt og bruge tværkulturelle studier til at genere nye vinkler på veletablerede sammenhænge.